A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Oslavná báseň k položení základního kamene školy  - Zikmund Václav

Hospodine všemohoucí!
Shlédni s nebes výsosti
Na svých dítek prosby vroucí,
Hlasů jich dej milosti!
Žehnej dílu, jež konáme,
Práci, kterouž podnikáme.

Co v této země hlubokosti
Na pevné půdě stavíme
To k zdaru outlé nevinnosti
Za dílnu ducha světíme.
Zde bude mládež ušlechtilá
Znakům se učit tajemným
A co v nich moudrost uložila
Nazírať okem pojemným.
Zde víra Bohem shůry daná
Nadechne srdce zbožností,
Zde láska Kristem zvěstovaná
Roznítí k činům lidskosti.
Co pěkného a důstojného,
Co myslí mocně pohýbá,
To zrakům ducha mladistvého
Zde na odiv se z blízka dá.

Přispěj dítkám, Svrchovaný!
Pilné jejich snažnosti
Uděl svého požehnání,
Veď je k pravé moudrosti,
Aby nikdy nezbloudili,
Ctnosti věrně vždy šetřili.

Osvěť, Pane, věhlasností
Ty, jimž mládež svěřena,
Posilni jich v horlivosti,
Síla když jest zemdlena,
Dej ať duchem víry zňatí
Statně vedou boj svůj svatý.

Žehnej obci za oběti,
Jež přináší s ochotou,
Odměň ji blahem osvěty,
Jež se pojí s dobrotou,
Aby v štěstí rozkvétala,
Spása lidu se zmáhala.

 

Z knihy: Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 3. díl. Písek: Obec písecká, 1913, s. 166.

Místa spjatá s dílem nebo jeho autorem: