A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Holeček Josef

Narození: 1853 Stožice u Vodňan
Úmrtí: 1929 Praha
Obor působení: Novinář, spisovatel, překladatel
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 27. 2. 1853 ve Stožicích u Vodňan. Na jeho rodném domě je pamětní deska od Fr. Úprky. Pocházel ze starého selského rodu. Do školy chodil ve Vodňanech, kam se pak vracel i za svých studentských let. Ve vodňanské lékárně se scházeli studenti, kteří chtěli povznést českou literaturu a mezi nimiž byli i Holečkovi přátelé – syn lékárníka František Herites a Otakar Mokrý, syn místního notáře. Vydali sborník Anemónky, obsahující dvě Holečkovy básně.
Podle přání otce se měl Holeček stát knězem, proto ho rodiče poslali na písecké gymnázium, kde studoval v letech 1865-1868. V prvních dvou letech jeho pobytu v Písku se zde ještě vyučovalo německy, chlapci z české vesnice se gymnázium zdálo být „strašnou školou“. Přesto se zpočátku neučil špatně, ale v tercii propadl a objevily se i kázeňské prohřešky.  První dva roky studií bydlel na Alšově nám. (dnešní název) v domě č. 38 (později se zde říkalo U Hlavínů), potom v domě U Koulí v ul. Fr. Šrámka (dnešní název) u krejčího Václava Šlajse. Jak se mu tehdy jevily poměry na zdejším ústavu, zachytil Holeček v autobiografickém díle Pero. Obraz píseckého gymnázia, kam odcházeli studovat i venkovští synkové z okolí, podal podle svých vzpomínek v části díla Naši (Boubín). Zmiňuje se o profesorech, z nichž se mu někteří zdáli nezajímaví, málo vzdělaní, málo vlastenečtí, někteří dokonce úplatní. Písek se mu jevil jako „velké a hrozně zkažené město“. V letech 1868 -1869 studoval na českém gymnáziu v Českých Budějovicích; ve studiích pokračoval na reálném gymnáziu v Táboře (do roku 1873), kam šel studovat proto, že jej vedl významný český učitel Václav Křížek. Zde navázal kontakt s jihoslovanskými a bulharskými studenty. Po jednoroční vojenské službě, na niž vzpomíná v díle Obšit, přijal místo vychovatele v Záhřebu (1874). Po vypuknutí povstání v Hercegovině (1875) odjel Holeček na bojiště a stal se dopisovatelem Národních listů. Ve stejné funkci působil v Černé Hoře za osvobozovacích bojů proti Turkům (1876-1877). Po návratu do vlasti pracoval jako žurnalista, od roku 1884 do svého penzionování (1918) vedl slovanskou rubriku v Národních listech.  Cestoval po Černé Hoře, Rusku, Malé Asii, Balkáně, rád navštěvoval Slovensko. Po roce 1918 se věnoval vlastní literární tvorbě a práci ve Všeslovanském svazu novinářů. (Od r. 1902 byl jeho předsedou.) Zemřel 6. 3. 1929 ve svém smíchovském bytě. Urna s popelem byla uložena na vinohradském hřbitově.

Holečkova novinářská i umělecká tvorba směřovala k vytvoření literatury se specificky národním a slovanským charakterem. Jeho nejrozsáhlejším dílem je desetidílná kronika jihočeského venkovského života Naši, která zachycuje realistický obraz vesnice na Písecku a Vodňansku  v 50. a 60. letech 19. stol. Josef Holeček překládal epickou poezii balkánských Slovanů, finskou lyriku a přeložil také karelo-finský epos Kalevala. Ve svých prózách líčících boje jižních Slovanů s Turky (Černohorské aj.) se orientoval na základní etické hodnoty určující charakter národů. Holečkovu literární pozůstalost vydávala jeho dcera Jelena Heidenreichová-Dolanská, koncertní pěvkyně, učitelka zpěvu a překladatelka. V roce 2008 vyšel pod názvem O Josefu Holečkovi, mém tatínkovi výbor z jejích vzpomínek.

Použitá literatura:

 • Almanach Královské město Vodňany a okolí. Vodňany: Okrašlovací spolek, 1914, s. 81-82.
 • Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. Praha: Československý spisovatel, 1973, s. 107-111.
 • Dějiny české literatury. Sv. 3. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, s. 222-223, 252-253, 418-419.
 • Holečková-Dolanská, Jelena. O Josefu Holečkovi, mém tatínkovi. Vodňany: Městské muzeum a galerie Vodňany, 2008. ISBN 80-9040-0-4.
 • Holeček,Josef. Naši. Sv. 4. Boubín. Praha: Topič, 1913.
 • Holeček, Josef. Pero. Sv. 1. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1922.
 • Holeček, Josef. Pero. Praha: Československý spisovatel, 1976.
 • Holeček, Josef. Profesor Václav Babánek. In: Stopadesát let píseckého gymnasia. Písek: Podpůrný fond Stát. gymnasia v Písku, 1928. S. 99-100..
 • Chalupný, Emanuel. Josef Holeček. Praha: F. Topič, 1921.
 • Kaiser, Josef. Přehled dějin ústavu. In: Stopadesát let píseckého gymnasia. Písek: Podpůrný fond Stát. gymnasia v Písku, 1928. S. 7-60..
 • Klenc, Jan. Seznam žáků píseckého gymnasia. In: Stopadesát let píseckého gymnasia. Písek: Podpůrný fond Stát. gymnasia v Písku, 1928. S.24.
 • Klenc, Jan. Seznam žáků píseckého gymnasia. In: Stopadesát let píseckého gymnasia. Písek: Podpůrný fond Stát. gymnasia v Písku, 1928. S.24.
 • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna v Písku, 1966, s. 22-23.
 • Lexikon české literatury. 2. díl. H-J. Praha: Academia, 1993, s. 239-242.   ISBN 80-200-0345-2.
 • Literární atlas československý. 2. díl. Praha: Prometheus, 1934, s. 70-71.
 • Novotný, Miloslav. Sedmdesátý rok Josefa Holečka. Otavan, 26.9. 1923, roč. 7, č. 8-9, s. 116-119.
 • Přech, Václav. Jubileum spisovatele Josefa Holečka. Výběr, 1973, roč. 10, č. 2, s. 132-133.
 • Řezáč, Václav. Vzpomínky na Josefa Holečka. Praha: Zemědělská akademie, 1930.
 • Slovník českých spisovatelů. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 158-159.
 • Voborník, Jan. Josef Holeček. Praha: F. Topič, 1913.
 • Votava, Karel. Čtyři typy slavných studentů píseckého gymnasia. In: Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: St. Reál. Gymnasium v Písku, 1948. S. 69 - 73.
 • Zemanová, Blanka. Písecká literatura a její autoři. Písek: J & M, 2005, s. 37-38. ISBN 80-86154-57-2
 • Kubát, Petr. Kamarádi říkali Josefu Holečkovi Rubyvratič. Mladá fronta dnes, 9. 3. 2018, roč. 29, č. 58, s. 15.
 • Josef Holeček. Wikipedie. /cit. 15.10,2016/ /online/ Dostupné zde

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: