A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Gaži Martin

Narození: 1972 Písek
Obor působení: kulturní historik
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 18. května 1972 v Písku, tam a v nedalekých Bošovicích prožil dětství a mládí. V letech byl 1986-1990 studentem píseckého gymnázia, v letech 1992-1997 vystudoval obor kulturní historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, v současnosti je externím doktorandem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Po polovině 90. let spolupracoval např. s časopisy Souvislosti a Tvar. Psal též texty pro Český rozhlas. Od roku 1998 pracuje v Národním památkovém ústavu ÚOP v Českých Budějovicích, kde se až do roku 2009 specializoval na restaurování uměleckých děl (zejména polychromovaných soch a dřevěných architektur), od roku 2010 organizuje ediční činnost této instituce.Coby historik se – vedle literárních dějin spjatých s konkrétními místy a dějin cestování – specializuje na dějiny kultury a náboženství, zejména pak  katolického kultovního života v 17.–19. století.
V roce 2002 byl autorem libreta stálé expozice v klášteře Zlatá Koruna (Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a východní Šumavy), editoval několik literárních výborů (např. Johannes Urzidil, Jdu starým lesem, 2005) a kolektivních monografií (Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, 2007; Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, 2008; Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, 2010; Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, 2011), je redaktorem periodicky vycházejících sborníků Památky jižních Čech a členem redakční rady Zpráv památkové péče. Časopisecky a v rámci sborníků či kolektivních monografií publikoval desítky odborných studií.
Je šťastně ženat a otcem tří dětí, od roku 1990 žije v Českých Budějovicích.

Z publikační činnosti:
The Enlightenment from below: the Catholic regular clergy in Bohemia and Moravia, in: The Enlightenment in Bohemia: religion, morality and multiculturalism, Oxford 2011, s. 193-207.
Rožmberské fantazie v literární a divadelní „paměti“ 19. a 20. století, in: Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou, České Budějovice 2011, s. 176 – 187.
Římští katolíci mezi „barokním“ katolictvím a „moderním“ katolicismem, in: Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?, Praha 2010, s. 16-95.
Die tschechische Wallfahrtsforschung. Ein Überblick vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Mit einer Auswahlbibliografie, Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, München 2010, s. 75-103 (spoluautor).
Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí raného novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010 (spoluautor).
Proměny vrcholně barokního vybavení chýnovského kostela Nejsvětější Trojice. Jihočeské souvislosti děl Brokofových a Heinschových, Zprávy památkové péče 70, 2010, č. 1, s. 11-22.
Vesmírná jeviště v „lidských bíd hospodách“. Barokní zázraky v dějinách Českých Budějovic a Klatov od Jana Floriána Hammerschmidta, Folia Historica Bohemica 24, 2009, č. 1, s. 21-55.
O rozumnosti bez rozumu a břečťanu příběhů. Prolegomena k dějinám předmoderních zázraků, in: Církev a zrod moderní racionality ( = Folia historica bohemica – Supplementum II), Praha 2008, s. 183-239.
Osvícený praktik, nebo prelát tmář. Zlatokorunský opat Bohumír Bylanský v intelektuálním panoramatu druhé poloviny 18. století, in: Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenstva, Praha 2008, s. 278-300.
Schwarzenbergové a „jejich“ svatá místa v předmoderních Čechách. Ke kultovním funkcím šlechty a památkám na ně, in: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice 2008, s. 141-166.
Držím se ve zlatém středu. Zlatokorunský opat Bohumír Bylanský a jeho svět, in: Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, České Budějovice 2007, s. 439-474 (spoluautor).
P. Bartoloměje Sládka „Čáslavka“. Nad barokními předobrazy, recepcí a tvorbou zlatokorunského mýtu na počátku čtyřicátých let 19. století, in: Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, České Budějovice 2007, s. 530-549.
Procesí do Skočic v letech 1678-1708. Z pramene, který josefinistům vadil, Vodňany a Vodňansko 7, 2007, s. 97-106.
Místo téměř poutní. Nad barokní výbavou kostela sv. Václava v Lišově a jejím vnímáním soudobými duchovními správci, Jihočeský sborník historický 75, 2006, s. 62-78.
Der (nicht-)überschrittene Horizont. Votiv- und Dekorationsgeschenke als Zeichen des aufkommenden Marien- und Annenkultes im Prachiner Gebiet des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture, Frankfurt am Main 2006, s. 395-411.
Huertovský (v)klad. K interiérovému vybavení píseckého kostela Narození Panny Marie v první polovině 17. století, Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností 43/113, 2005, s. 65-74. Imagines sacrae, sed restauratae.
Ke spektru a praktickému využití historických dokladů o náboženské úctě, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 16, 2005 (= Príspevky z medzinárodnej konferencie Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov, Bratislava 2005), s. 97-106.
„K lékařce nebeskej”. Poutní Podsrp a vnímání nemoci na českém venkově 18. století, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 6, 2004, č. 1, s. 17-31.
„Srpské outočiště“. Podsrpenský kostel Panny Marie Bolestné a jeho lidé, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s. 35-69.
Vazby jihočeských městských komunit k mariánským ochranitelkám v 17. a 18. století, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 39, 2002, s. 13-42.
„Syn Palečkův“. Pokusy Eduarda Valečky o seberealizaci, in: Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám Roberta Saka, České Budějovice 2003, s. 179-204.
Všední dny na nevšedních cestách do Ruska v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, Kuděj 2, 2000, č. 1, s. 37-50.

Použitá literatura:

Osobní sdělení

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: