B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

Kamenný most -

Nejstarší zachovaný a dosud funkční most v naší republice vznikl ve třetí čtvrtině 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Dochované kamenické značky svědčí o tom, že ho stavěla  písecko-zvíkovská stavební huť.  Nejstarší  dochovaná písemná zmínka
o mostu je z roku 1348. „Starý most“, jak se mu v Písku říká, je vyzděný ze žulových kvádrů. Z původní gotické stavby se dochovalo šest oblouků, sedmý byl v 18. stol. zničen povodní a nahrazen obloukem segmentovým. Pilíře, zapuštěné do skalnatého dna řeky, rozrážejí proud klínovitým břitem. Most je 111 m dlouhý a 6,3 m široký. Na obou koncích chránily most věžovité brány – levobřežní se zřítila roku 1768 při povodni, pravobřežní byla odstraněna roku 1825, protože bránila dopravě. Původně byl most bez sochařské výzdoby. Socha sv. Jana Nepomuckého, na jejímž podstavci je znak města, pochází z první poloviny 18. století stejně jako dva andělé stojící po jejích stranách a držící štíty s nápisy Čas k mluvení a Čas k mlčení. Kalvárii se sochami Panny Marie, sv. Jana a sv. Maří Magdalény vytvořil v roce 1757 čimelický sochař Jan Karel Hammer. Kříž s litým korpusem Krista, dílo píseckého cínaře Václava Hanzla, nahradil roku 1791 starší krucifix ze 17. stol. Plastiky na protější straně věnoval roku 1770 městu královský podkomoří Jan Filip Běšín z Běšin, jehož erb lze vidět na podstavci sv. Antonína Paduánského. Druhou sochou je sv. Anna Samotřetí. Sochy byly ve 20. a 21. století restaurovány a na mostě jsou umístěny jejich repliky. Most byl za dobu své existence mnohokrát poničen. Na jednu z oprav upomíná letopočet 1544 a nápis RESTAURATUS vytesaný na zábradlí. Most vydržel i velkou povodeň v roce 2002 a orkán v roce 2007.

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan – Fröhlich, Jiří – Čížek, Jiří. Písek: historický průvodce. Písek: Prácheňské muzeum - Prácheňské nakladatelství, 2004. ISBN 80-86193-08-X.
  • Prášek, Jiří. Písecké 2. tisíciletí. Písek: Nakladatelství JaM, 2000. ISBN 80-86154-24-6.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 3. díl. Písek: Obec písecká, 1913.
  • Soukup, Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. Praha: Archaeologická kommise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1910.
  • Šindelář, Jaroslav. Výtvarná kultura. In: Almanach 750 let města Písku. Vimperk: TINA, 1993. S. 147-212. ISBN 80-85618-08-7.