A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Adámek Jan

Narození: 1967 Písek
Obor působení: historik
Působení: 20. a 21.století

Narodil se roku 1967 v Písku, kde také v letech 1982 – 1986 studoval na gymnáziu. Počínaje rokem 1987 studoval obor Historie a archivnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 1989 bylo zaměření studia pozměněno na Archivnictví a pomocné vědy historické (zejména prof. Zdeňka Hledíková, prof. Ivan Hlaváček a prof. Josef Petráň). V letech 1991 – 1992 absolvoval dvousemestrální studijní pobyt na bavorské Katholische Universität Eichstätt, kde navštěvoval přednášky zejména ze středověkých dějin (prof. Harald Dickerhof) a novozákonní biblistiky (prof. Bernhardt Mayer). Studium na Karlově univerzitě zakončil v roce 1994, kdy obhájil diplomovou práci „Vznik a rozvoj beneficií farní správy v Českých Budějovicích do r. 1420. Příspěvek k dějinám středověkého města“. Ještě před ukončením studia nastoupil v roce 1993 do Prácheňského muzea v Písku jako historik starších dějin se zaměřením na středověk. Od začátku roku 1996, kdy byla muzejní knihovna zřízena jako samostatné oddělení, byl ustanoven jejím vedoucím. V letech 1998 a 2000 mohl uskutečnit krátkodobé studijní pobyty v Římě. Roku 2002 se stal správcem historického fondu muzejní knihovny, který čítá více než 36 tisíc svazků. V roce 2009 byl jmenován zástupcem ředitele Prácheňského muzea. Ve své odborné práci se zaměřuje zejména na české středověké církevní dějiny, při běžné odborné pracovní náplni se však věnuje zejména regionální tématice a pomocným vědám historickým. Je autorem, resp. spoluautorem několika knih a asi stovky odborných článků. Knižně:

 • Písek. Historický průvodce. Stručné dějiny města, Písek 1994, 1995 druhé doplněné vydání, 2003 třetí upravené a doplněné vydání (spoluautor)
 • Písecké náhrobníky z 13. – 18. století, Písek 1996 (spoluautor)
 • Písek na starých pohlednicích, Písek 1999 (spoluautor)
 • Středověký kostel Panny Marie v Písku. Collectanea ad annum Jubilaeum MM edita (spoluautor), Písek 2001
 • Písecké katolické kostely. Stručný průvodce, Písek 2005
 • Kladrubský klášter 1115 – 1421. Osídlení – architektura – artefakty, 2010 (spoluautor)
 • Znak města Písku, Písek
 • Arena Sancto-Joannea. Úcta Písečanů ke sv. Janovi Nepomuckému / Píseker Bürger verehren den Hl. Johannes von Nepomuk, Prácheňské muzeum v Písku 2013, druhé vydání 2014
 • Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, 272 str. (spoluautor), druhé vydání 2015
 • Výběr z odborných článků
 • Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době, Jihočeský sborník historický, 64/1995, s. 34-73
 • Krypty kostela Povýšení svatého Kříže v Písku, Sborník Společnosti přátel starožitností 4, Praha 1996, s. 167-180 (spoluautor)
 • Kostel dominikánů v Písku, jeho gotické pozůstatky a barokní proměna, Průzkumy památek I/1997, s. 43-62 (spoluautor)
 • Bohunco, plebanus noster. Zapomenutá osobnost středověkých Českých Budějovic, in: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998, s. 21-32
 • Renesanční náhrobníky v ambitu johanitské komendy ve Strakonicích, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 37(107)/1999, s. 33-35 (spoluautor)
 • K osudům komunity milevského kláštera za husitských válek, Táborský archiv, 9/1999, s. 91-101
 • Nové poznatky o stavebním vývoji kostela Narození Panny Marie v Kostelci nad Vltavou, Průzkumy památek II/2000, s. 209-214 (spoluautor)
 • Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997 – 2000, Průzkumy památek I/2001, s. 89-103 (spoluautor)
 • Patronáty milevského kláštera ve středověku, Bibliotheca Strahoviensis 4-5/2001, s. 63-82.
 • Mikuláš z Volyně. K životopisu nejvýznamnějšího fundátora ve středověkém městě Písku, in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, s. 329-338
 • Wpływ duchowieństwa parafialnego na fundacje w miastach królewskich od połowy XIV wieku do wojen husyckich (sondaż na przykładzie miast południowo-czeskich: Budziejowic, Písku i Vodňan), in: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, Colloquia Mediaevalia Varsoviensia III, Instytut Historii PAN, Warszawa 2002, s. 315-325.
 • Varvažov a johanitský řád ve středověku, Varvažov (okres Písek), kaple sv. Kateřiny. Poznatky o gotické podobě, Praha 2003, s. 31
 • Úřední dny v pražské arcibiskupské kanceláři na počátku 15. století, in: Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 2, Z pomocných věd historických XV, Praha 2003, s. 147-169
 • Mučedníci písečtí. K zániku píseckého dominikánského kláštera roku 1419, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, ed. E. Doležalová, R. Novotný, P. Soukup, Praha 2004, s. 221-231
 • Relikvie na písecké věži, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností, 42(112)/2004, s. 172n
 • Řeholníci a úřad korektora kléru na počátku 15. století, in: Historia monastica I – Sborník z kolokvií a konferencí pořádaných v letech 2002-2003 v cyklu „Život ve středověkém klášteře“, ed. D. Foltýn. Colloquia medievalia Pragensia 3, Praha 2005, s. 97-102
 • Pamětní spisy z věže farního kostela v Písku, Jihočeský sborník historický, 74/2005, s. 299-316
 • Korektor kléru arcidiecéze pražské jako trestní soudce, in: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII – XV, ed. Pavel Krafl, Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea, vol. 19, s. 343-351 / s. 671n
 • Die Pfarrkirche in Záhoří bei Písek – ein Benefizium unter der Protektion der Luxemburger, in: Roma – Praga * Praha – Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková, edd. Kateřina Bobková-Valentová et alii, Bolletino dell´Istituto Storico Ceco di Roma. Supplemento 2008, Praga 2009, s. 71-79
 • Písečtí malíři XVI. století, in: Prácheňské muzeum v Písku v roce 2009, s. 49-53
 • Pěník nebo Jiher? K místopisu severního levobřežního předpolí Písku na přelomu středověku a novověku, in: Prácheňské muzeum v Písku v roce 2010, s. 49-60
 • Mezi Kozím hrádkem a Brložnicí. Kapitola z píseckého místopisu 16. století, in: Prácheňské muzeum v Písku v roce 2011, s. 43-50
 • Mučedníci písečtí : o vypálení a rozboření kláštera svatého Kříže řádu bratří kazatelů, jinak též dominikánů, v královském městě Písku a nelítostném vyvraždění tamních řeholníků v neděli 20. dne měsíce srpna L.P.1419. Písek: Prácheňské muzeum v Písku, 2019. ISBN 978-80-86193-70-0. 

   

Použitá literatura:

Osobní sdělení.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: