B | D | G | H | K | L | M | O | P | R | S | Š | V | Ž | Z | 

dům č. 38 U Hlavínů - Alšovo nám. 38

Na místě domu č. 38, který stojí na jižní straně Alšova náměstí, bývala královská rychta, pak radnice – až do počátku 16. století, kdy město získalo do vlastnictví královský hrad a přestěhovalo radnici do jeho prostor.
Podle názoru odborníků patřil dům k nejkrásnějším raně gotickým měšťanským domům v Čechách. Měl dvě křídla a v patře významné prostory s žebrovou klenbou. Ze síně vedly v síle zdiva schody do půdního patra. Pod domem byl sklep s valenou klenbou, v němž byl ve skále vytesaný sklípek se sedátkem, o kterém se někteří badatelé domnívali, že šlo o šatlavu. Dům původně ustupoval za nynější stavební čáru. V roce 1864 byl zakryt přístavbou směrem do náměstí. Necitlivá přestavba v roce 1939 zničila zbytky gotického domu. Nedlouho před tím se při adaptačních pracích zřítil nádvorní gotický trakt.
V 16. století patřil dům Kateřině Šípové, pak Melicharu Čazarovi, od kterého ho roku 1611 koupil písecký primas Zikmund Švantle, jenž zahynul při dobytí Písku Buquoyovými vojáky v roce 1620. V 18. století ho prodal Jiří Strejc Vav. Knihovi. Po smrti Antonína Bečváře, zetě Apolony Knihové, ho koupil Petr Švestka. V 19. století se majitelé často střídali, roku 1864 patřil Ferdinandu Štěpánovi a pak rodině Ortů. V prvních dvou letech studií na píseckém gymnáziu zde bydlel spisovatel Josef Holeček (1865-1866). Ještě na počátku 20. století tady byl hostinec  „U Páva“  a fasádu domu  zdobilo  mezi  okny  prvního  poschodí domovní  znamení
v podobě páva s rozevřeným chvostem. V roce 1911v domě našla své sídlo Živnostenská banka a páv byl odstraněn. Roku 1916 si zde Vilém Pazdera otevřel jedno z prvních píseckých knihkupectví. V době radikální přestavby (1939) patřil řezníku Václavu Hlavínovi a Marii Hlavínové.

Použitá literatura:

 • ADÁMEK, Jan – FRÖHLICH, Jiří – ČÍŽEK, Jiří. Písek : historický průvodce. Písek: Prácheňské nakl., 2004. ISBN 80-86193-08-X.
 • Almanach 750 let města Písku. Vimperk: TINA, 1993.
 • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek : Okresní knihovna, 1966.
 • KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V. díl. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-039-X.
 • LUDVÍK, Lubor - PRÁŠEK, Jiří. Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace. Písek : J & M, 1998. ISBN 80-86154-09-2.
 • Písek na starých pohlednicích. Písek: IRES, 1999. ISBN 80-901940-6-0.
 • PRÁŠEK, Jiří. Písecké 2. tisíciletí. Písek: J & M, 2000. 221 s. ISBN 80-86154-24-6
 • PRÁŠEK, Jiří. Písecké XX. století. Písek : J & M, 1999. ISBN 80-86154-18-1.
 • SEDLÁČEK, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. Díl II. Písek: Obec písecká, 1912.
 • SOUKUP, Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Píseckém. Praha: Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1910.
 • SÝS, Karel - DOUBEK, František. Písecká domovní znamení. Písek : J & M, 2007. ISBN 978-80-86154-64-0.