A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Domácí odboj v Písku  - Lipš František

Důvěrné oběžníky a říjnový socialistický manifest byly rozvezeny v neděli 13. října zřízenci státních drah po celé vlasti a také do Písku, kde odevzdány spolehlivému důvěrníku B. Vokáčovi, skladníku státních drah. B. Vokáč tiskopisy ty odnesl o 81/2 hod. večer předsedovi místní socialistické rady K. Boučkovi, který ačkoliv večer mu byly dány, pospíchal s nimi do střediska strany sociálně demokratické, do „University“. Žel, hostinec ten byl už zavřen, a proto K. Bouček vzpomenuv si, že sociální demokraté hrají v městském divadle nějakou veselohru, pospíchal do divadla. Na cestě do divadla zosnoval celý potřebný plán, který také hned byl proveden.
V divadle byla právě přestávka a tu domluvil se K. Bouček s režisérem divadla o rozšíření proklamace a táboru lidu z jeviště, a to tak, aby mezi hrou byl herci tábor lidu ohlášen. Úkolu toho zhostil se režisér znamenitě, neboť do výstupu, kde v penzionátě dlící návštěva informuje se o výchově chovanek, vsunuto bylo toto extempore:
„Čtou vaší péči svěřené chovanky také časopisy?“
„Ovšem že čtou.
Po této stránce o bezúhonnost našich chovanek můžete býti bez starosti. Všechny časopisy, které naše chovanky do rukou dostávají, čteme napřed my, a je-li v nich nějaká závadná zpráva, tak se takový časopis do rukou našich chovanek nedostane. Tak na příklad, jako tato nejnovější zpráva:
Zítra, ráno 14. října jest pro celé Čechy nařízena jednodenní  generální stávka, které se má účastnit všechno obyvatelstvo. Ve všech městech se budou konat tábory lidu. Veškeré písecké obyvatelstvo se zítra ráno o 10. hodině dopolední sejde na táboru lidu na Velkém náměstí, kde z balkónu radnice promluví řečník z Prahy. Tuto zprávu má vzíti k vědomosti a  podle ní se zaříditi veškeré písecké obyvatelstvo. Veškeré, rozumíte? Tato zpráva se týká veškerého píseckého i okolního obyvatelstva, ale nesmí o ní zvěděti chovanky našeho ústavu.“
Bouřlivý potlesk z hlediště byl důkazem pochopení. Z divadla pospíchal  K. Bouček do bytu důvěrnice dělnictva tabákové továrny a s touto do sadů, kde se procházelo několik dělnic z téže továrny. Těmito obsazeny vchody do divadla a do biografů a na 5. hodinu ranní druhého dne určeny hlídky, které by obsadily veškeré ulice jdoucí do města. Druhý den v časných hodinách ranních zjištěno, zdali všechny vchody do města jsou bezpečně obsazeny a místopředsedovi socialistické rady J. Kálalovi uloženo, aby se postaral o zastavení práce v peněžních ústavech, advokátních a ostatních kancelářích v městě. Před 8. hodinou ranní vcházel pak K. Bouček do radnice, kde na schodech se setkal s měst. úředníkem Fr. Lipšem, jemuž mlčky podal tištěný manifest. Fr. Lipš rychle manifest přečetl; vrátil jej K. Boučkovi a otevřel mu místnost městské rady a upozornil jej, že za okamžik přijde starosta obce V. Špirhanzl. A vskutku za několik minut přišel starosta obce a vyslechl zprávu K. Boučka a manifest přečetl. Po krátké úradě, když přišel též ředitel městských úřadů JUDr. Jos. Uhlíř a velitel policejní stráže Jan Bílek, bylo hned úředně nařízeno, aby na radnici týž den nebylo úřadováno a aby tábor lidu byl proveden. Zpráva o všeobecné stávce a táboru lidu roznesla se rychlostí blesku městem, předsíň zasedací síně počala se plniti dotazujícími se důvěrníky místních politických stran a také rychle naplnilo se Velké náměstí velkými davy obyvatelstva všech stavů a povolání.
Rázem 10. hodiny zahájil předseda socialistické rady K. Bouček z balkónu radnice tábor lidu a po něm v horoucí řeči skoro hodinu trvající přednesl tajemník Hanzlíček obsah důvěrných oběžníků a socialistického manifestu a pozdravován mohutným souhlasem zástupů poslouchajících, právě když na věži hodiny odbíjely 11, uchvácen velikostí okamžiku neovládal cit a vyvrcholil svoji řeč touto větou: „Právě v tomto okamžiku v Praze na Staroměstském náměstí vyhlašují Československou republiku a já v souhlasu s nimi ve vší formě vyhlašuji Československou republiku v Písku.“

Lipš, František. Domácí odboj v Písku. Písecká čítanka, 1. díl. Písek: Okresní knihovna, 1980, s. 58-60.
Z knihy: Lipš, František. Domácí odboj v Písku. Písek: Fr. Podhajský a spol., /po 1921/, s. 64-66.