A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Waldt Ondřej František Jakub de

Narození: 1683 Písek
Úmrtí: 1752 Písek
Obor působení: katolický kněz, farář, literát
Působení: 17. a 18.století

Psal se také Devald, de Walt, de Wald, z Valdů, z Valdu
Ondřej František Jakub de Wald se narodil 30. listopadu 1683 v Písku. V letech 1694-1699 studoval na jezuitském gymnáziu v Březnici, 1700-1702 na filozofické fakultě pražské univerzity, 1703-1706 se připravoval ke kněžství v arcibiskupském semináři v Praze. Roku 1706 přijal kněžské svěcení a stal se kaplanem v píseckém děkanském kostele, pomocníkem děkana Václava Stuchlíka (1706-1708). Pak krátce působil jako duchovní správce ve Skočicích u Vodňan. Od roku 1708 byl administrátorem a od roku 1724 farářem v poutním mariánském místě Dobrš u Volyně. Vedle správy poutního místa pořádal poutě do blízkých poutních míst, jako proslulý kazatel byl zván do Radomyšle a Strakonic k johanitům, do Horažďovic k františkánům, ale i do Písku a do Vodňan. Byl známý také svými uměnímilovnými zálibami (hudba, divadlo, literatura, malířství) a zájmem o léčení (sám připravoval některé léky). Několikrát bezvýsledně žádal o přeložení do rodného města (místo děkana mu bylo odmítnuto, protože neuměl dobře německy). Roku 1751 tam odešel na odpočinek. V Písku byli pochováni jeho rodiče a příbuzní, žila zde ještě jeho vlastní sestra Johanna, provdaná za píseckého lékárníka Josefa Jáchyma Holuba. Se svými synovci a neteřemi udržoval de Waldt vcelku dobré styky. Jeho sestra Johanna byla až do své svatby (1711) hospodyní na faře v Dobrši, později zde sloužila její dcera Kateřina. Od města Písek měl de Waldt pronajaté, resp. k užívání zdarma propůjčené prostory v písecké škole. Zemřel v Písku 16. července 1752. Podle svého přání byl pohřben v píseckém kostele Narození Panny Marie, blízko oltáře sv. Judy a Tadeáše, který stával v pravé lodi. Roku 1882 byl jeho náhrobek přenesen na zeď Svatotrojického hřbitova,  dnes je zasazen do jižní stěny zvonice na témže hřbitově.  Svou bohatou knihovnu odkázal píseckému děkanství, majetek příbuzným. De Waldtovo kazatelské dílo patří mezi významná díla české  homiletiky barokní doby. Velký vliv na něj měl kazatel B. H. Bílovský, písecký děkan. Ve svých kázáních uplatnil de Waldt tehdy oblíbený konceptuální sloh (při alegorickém výkladu Písma byla myšlenka duchaplně rozvedena, cílem bylo nejen poučit, ale i zaujmout a pobavit). Svá kázání psal latinsky i česky. K jejich oživení využíval prostředků lidové řeči, rčení, bajky, příměry, výrazy z městské mluvy i z jihočeských dialektů. V jeho kázáních, která vydal tiskem, zůstala zachována čeština 1. poloviny 18. stol. Jeho promluvy nepostrádají dramatické kvality, např. Kázání o svatým Václavu (Chválořeč…, 1736) je pojato jako divadelní akt s dialogy, který ukazuje život oblíbeného světce v několika obrazech. De Waldt patří mezi nejvýznamnější obhájce českého jazyka barokní doby. Ve sbírce latinských kázání o sv. Janu Nepomuckém (1730) obsahuje 14. kázání chválu na český jazyk, který je podle názoru de Waldta posvěcen tím, že jím  mluvil tento světec. De Waldtovo vlastenectví je patrné i v souboru 39 českých kázání Chválořeč neb Kázání na některé svátky a obzvláštní roční slavnosti Svatých Božích …, která vyšla r. 1736. Věnoval je mj. městu Písek, jehož městská rada na vydání přispěla 50 zlatými. K tisku připravil dva svazky slavnostních kázání o svatých patronech českých. Vytištění, ke kterému došlo až po jeho smrti, bylo zaplaceno z prostředků, které pro tento účel ustanovil ve své závěti. Je také autorem rozsáhlé mariánské sváteční postily na jednotlivá roční období Cygnus Marianus…(Labuť mariánská…, 1741).

Použitá literatura:

  • Adámek, Jan; Fröhlich, Jiří. Písecké náhrobníky z 13. – 18. století. Písek: Ires, 1996, s. 38,40. ISBN 80-902038-3-3.
  • Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 380-387, ISBN 80-7106-285-5.
  • De Waldt, Ondřej František Jakub. Dvě kázání z Chválořeči. Praha-Dobrš: Sdružení pro obnovu Dobrše, 1997.
  • Kolář, Ondřej. Písecký barokní kazatel Ondřej František de Waldt. Písecký deník, 20. 11. 2010, č. 269, s. 9.
  • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 4.
  • Lexikon české literatury. 4. sv. U-Ž. Praha: Academia, 2008, s. 1568-1570. ISBN 978-80-200-1671-3.
  • Ondřej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba. Dobrš: Římskokatolická farnost Dobrš, 2005. ISBN 80-239-3075-3.
  • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města nad Otavou, 3. díl. Písek: Obec písecká, 1913, s. 396-397.
  • Vašica, Josef. České literární baroko. [Brno]: Atlantis, 1995, s. 227-243. ISBN 80-7108-123-X.

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly:

Další odkazy: