A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Sova Antonín

Narození: 1864 Pacov
Úmrtí: 1928 Pacov
Obor působení: spisovatel, básník a prozaik, úředník, ředitel knihovny
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 26. 2. 1864 v Pacově.  Roku 1866 se rodina přestěhovala do Lukavce, kde působil jeho otec Jan Sova jako učitel, později řídící učitel. K intenzivním zážitkům, které se později odrazily ve spisovatelově díle (např. Výpravy chudých), patřila smrt jeho matky (1878) a otcův nový sňatek. A. Sova studoval na gymnáziu v Pelhřimově, v Táboře a v Písku (1881-1885). Neučil se dobře, jeho nejčastějšími známkami byly trojky a čtyřky. Měl raději hry s kamarády a výlety do přírody než školu a její přísný řád. V jeho pozdějším díle se s Pískem téměř nesetkáme, ale Písek byl městem jeho básnických začátků. Od roku 1882 do roku 1885, kdy maturoval, mu vyšlo pod různými pseudonymy několik básní. Jeden z pseudonymů byl Ilja Georgov, jméno bulharského studenta písecké hospodářské školy, který bydlel před Sovou v bytě u řezníka Fr. Říhy v Komenského ulici č. 84. V oktávě pak bydlel Sova na Drlíčově v domě č. 154. Sovovy verše najdeme v Lumíru (1882), ve Světozoru (1883), v Poutníku od Otavy (1885 – Liška, Příteli) a v Památníku k 50. narozeninám Adolfa Heyduka (1885 – Krajina). Na písecké studentské mládí vzpomíná v prozaické črtě Od zákonné k Eldorádu (Otavan 1917- špatnou známku z chování – zákonnou si vysloužil za nošení zakázané pestré kravaty). V básni Kdysi o prvním květnu v Písku (Topičův sborník 1917, č. 8, Otavan 1917, č. 3-4) píše o vítání 1. máje hudbou lesních rohů z písecké věže. Zážitky ze studentských dob se promítly i do románu Výpravy chudých. Sova se za dob studií neustále potýkal s nedostatkem peněz. Problémy měl i s placením školného na píseckém gymnáziu. Vítal proto každou příležitost k výdělku, např. vytvořil reklamní leták pro píseckého lékárníka R. Dvořáčka. V Písku se spřátelil s Jaroslavem Heydukem, synovcem Adolfa Heyduka.  A. Sova nesplnil otcovo přání, aby studoval medicínu, ale zapsal se na práva. Z domova ho proto přestali finančně podporovat. Nějakou dobu pracoval v kanceláři Ottova slovníku naučného, potom získal místo úředníka na zdravotním referátu pražského magistrátu. Zapojil se do pražského literárního života (např. v Umělecké besedě, spolku Máj aj.). Roku 1898 se stal knihovníkem pražské městské knihovny a roku 1910 jejím ředitelem, kterým zůstal až do roku 1920. Roku 1900 se oženil s půvabnou Marií Kovaříkovou, tehdy sedmnáctiletou. R. 1901 se jim narodil syn Jan (+1945), který pak byl Sovovou oporou v těžké nemoci a ve stáří. Manželství se však po čase rozpadlo. Citová krize se promítla do sbírky Lyrika lásky a života (1907). Těžká a bolestná míšní choroba, jejíž příznaky se objevily už před 1. světovou válkou, znemožnila A. Sovovi volný pohyb a posléze ho upoutala na pojízdné křeslo, ale nezabránila mu pokračovat v literární tvorbě. Roku 1924 se natrvalo odstěhoval do svého rodného města, kde  zemřel 16. 8. 1928.
Antonín Sova se svým dílem řadí k významným osobnostem moderní české poezie, k představitelům českého impresionismu a symbolismu. Do své poezie promítl obraz citlivého jedince a své hledání harmonického východiska z krizí osobních i společenských. Psal intimní lyriku (Květy intimních nálad, 1891) i vlastenecké verše (Zpěvy domova, 1918). V jeho přírodní lyrice se objevují zádumčivé jižní Čechy, do kterých se rád vracel ( Z mého kraje, 1892). Ve sbírce Drsná láska (1927) je báseň o Zvíkovu Páže ze staré malby. Vytvořil osobitý typ symbolistní lyriky, vyjadřující individualistickou revoltu a vizi budoucí harmonie (Vybouřené smutky, 1897, Údolí nového království, 1900). Také ve své próze vyjadřuje pocity rozjitřeného člověka, zápasícího o harmonii (Ivův román, 1902). Hlavní hrdina románu  Výpravy chudých (1903) podává obraz osudu venkovského studenta v Praze na  konci 19. století. Hlavní hrdina prochází obdobnými životními situacemi jako autor v době svého mládí. Vrcholem Sovova prozaického díla je novela Pankrác Budecius, kantor (1916), úsměvný příběh venkovského učitele, odehrávající se v 18. století.

Použitá literatura:

 • Balajka, Bohuš; Soldán, Ladislav; Charous, Emil. Přehledné dějiny literatury. 2. díl. Praha: Fortuna, 1997, s. 36-38. ISBN 80-7168-501-1.
 • Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. 2.vyd. Praha: Československý spisovatel, 1973, s. 251-256.
 • Dějiny české literatury. 1. vyd. Sv.3. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, s. 527-545.
 • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna v Písku, 1966, s. 26-27.
 • Lexikon české literatury. 4. díl, S-T. Praha: Academia, 2008, s. 276-284. ISBN 978-80-200-1670-6.
 • Nový velký ilustrovaný slovník naučný. 16. sv. Praha: Gutenberg, 1932, s. 196.
 • Pelc, Jaromír. Vrchol lásky a nelásky. In: Sova Antonín. Vrchol lásky. 1. vyd. výboru. Praha: Ml. fronta, 1989. S. 113-120.  ISBN 80-204-0058-3.
 • Pravda, Rudolf. Básník Sova neměl štěstí. Listy Písecka. Nedělní kanape. 23. srpna 2003, roč. 12, č. 33, s. 2.
 • Slovník českých spisovatelů. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964, s. 458-460.
 • Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri, 2000, s. 593-594. ISBN 80-7277-007-1.
 • Sova, Antonín. Od zákonné k Eldorádu. In: Stopadesát let píseckého gymnasia. Písek: Podpůrný fond Stát. reál. gymnasia v Písku 1928. S. 141-144.
 • Sova, Antonín. Výpravy chudých. Z kroniky osamělého studenta. 3. vyd. Praha: Aventinum, 1924.
 • Stich, Alexandr. Z běhu Sovova života a díla. In. Sova, Antonín. Když ona přišla na můj sad. Výboru vydání první. Praha: Československý spisovatel, 1987.
 • Universum. Všeobecná encyklopedie. 8. díl, R-Sp. Praha: Odeon, 2001, s. 652-653.  ISBN 80-207-1070-3.
 • Votava, Karel. Čtyři typy slavných studentů píseckého gymnasia. In: Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: St. reál. gymnasium v Písku, 1948. S. 69 - 73.
 • Zika, Josef a Brabec, Jiří. Antonín Sova. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1953.
 • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Antonín Sova [online]. c2010 [citováno 22. 06. 2011].  Dostupné zde
 • Losíková, Michaela. Antonín Sova. Praha: Městská knihovna v Praze, 2014. Ke stažení zdarma. Dostupné zde