A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Matzner Jan

Narození: 1845 Písek
Úmrtí: 1915 Písek
Obor působení: středoškolský profesor, školní rada, historiograf
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 22. 7. 1845 na Drlíčově v domě U Stříbrných denárů  (č. 153) v rodině píseckého živnostníka. V letech 1857-1864 studoval na píseckém gymnáziu, pak dějepis, zeměpis, češtinu a literaturu na filozofické fakultě pražské univerzity. Od roku 1867 působil jako suplent na písecké reálce, po získání příslušné aprobace (1870) byl jmenován definitivním profesorem dějepisu. Vyučoval zde až do svého penzionování v r. 1906, kdy mu císař František Josef I. udělil titul c.k. školního rady.
J. Matzner byl veřejně činný – byl členem městské rady i obecního zastupitelstva, městské i okresní školní rady, výboru městské spořitelny a mnoha vlasteneckých a dobročinných spolků. Volný čas věnoval historickému bádání a rodině (měl tři děti). Jeho starší syn Jaroslav (+1927) byl vrchním radou krajského soudu v Písku a vydal tři právnické spisy, mladší Jan (+1944) se stal profesorem v Českých Budějovicích, napsal několik učebnic a příruček chemie a pod pseudonymem  Zdeněk Otavský publikoval beletrii. Školnímu radovi Janu Matznerovi patřil dům č. 274 na rohu Budějovické a Harantovy ulice. Za dlouholetou badatelskou činnost o dějinách Písku a za literární činnost v této oblasti byl roku 1902 jmenován čestným občanem města Písku. Odborné články, týkající se historie Písku, uveřejňoval v píseckém časopisu Otavan a v tištěných výročních zprávách písecké reálky. Do mnohasvazkového díla Čechy napsal část věnovanou Písku. Je autorem prvního obsažného průvodce Písku „Královské město Písek. Průvodce městem i okolím, jakož i dějiny jeho“ (1898), jehož velkou část tvoří výklad o historii města, vydaný ještě před Sedláčkovými Dějinami královského krajského města Písku nad Otavou.
Zemřel po těžké nemoci 7. 11. 1915 a byl pohřben na Svatotrojickém hřbitově.

Použitá literatura:

 • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lid.knihovna, 1966, s. 52
 • Ludvík, Lubor – Prášek, Jiří. Písecké ulice, náměstí a samoty a komunikace. Písek: J&M, 1998, s. 16, 40. ISBN 80-86154-09-2.
 • Masarykův slovník naučný, 4. díl. Praha: Kompas, 1929, s. 814
 • Ninger, Karel. Paměti prof. Karla Ningra. Písek: Fr. Podhajský, 1932, s. 234.
 • Ottův slovník naučný. 16. díl. Praha: Otto, 1900, s. 1003.
 • Prášek, Jiří: Písecké XX. století.Písek: J&M, 1999, s. 188. ISBN 80-86154-18-1.
 • Sedláček, August. Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou. 3. díl. Písek: Obec písecká, 1913, s. 249.
 • Sto let muzea v Písku. Písek: Okresní muzeum v Písku, 1984, s. 6.  (foto)
 • Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: St. reálné gymnasium v Písku, 1948, s. 64 přílohy.
 • (en) Před sto lety vyšla kniha historika a profesora na reálce Jana Matznera „Královské město Písek“ Listy Písecka, 20. 6. 1998, roč. 7, č.  143, s. 9
 • Kolář, Ondřej. Písecký pedagog a historik Jan Matzner. Písecký deník, 30.6. 2010, roč. 19, č. 15, s. 9.
 • O.K. Historik Jan Matzner. Informace Městského národního výboru v Písku, 1987, č. 2, s. 10-11.