A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Kuthan Jiří

Narození: 1945 Písek
Obor působení: historik, historik umění
Působení: 20. a 21.století

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. se narodil 13. 6. 1945 v Písku, ale vyrůstal v Čimelicích, kde jeho otec pracoval na hospodářské správě schwarzenberských statků a dědeček z matčiny strany byl před druhou světovou válkou dlouhá léta čimelickým starostou. Studoval na píseckém gymnáziu (1959-1963, jeho třídním profesorem byl Karel Votava) a maturoval zde v roce 1963. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historie a pak dějiny umění. Krátce pracoval v Alšově jihočeské galerii (od roku 1968), pak v nakladatelství Artia v oddělení publikací o umění (1969-1972), v 70. létech působil jako historik v Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy a potom v Pražském středisku památkové péče. V letech 1977-1983 byl zaměstnán ve Středočeském muzeu v Roztokách a od r. 1984 působil v Ústavu dějin umění ČSAV. V letech 1988-1989 absolvoval studijní pobyt v Německu, 1994-1995 přednášel jako hostující profesor na Technické univerzitě v Berlíně.  Od roku 1990 vyučuje dějiny umění na Katolické teologické fakultě univerzity Karlovy, v roce 2003 se stal vedoucím Ústavu dějin křesťanského umění. Od roku 2001 působí v Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 2003–2006 byl členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, 2006-2007 proděkanem pro vědu Filozofické fakulty UK. Je členem vědecké rady Katolické teologické fakulty UK.
Jeho vědecký zájem se soustřeďuje zejména na české a evropské umění středověku, především na epochu posledních Přemyslovců a architekturu doby lucemburské a jagellonské. Zabývá se také šlechtickými sídly v 19. stol.  K jeho nejznámějším dílům patří Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století (1972, přeprac. a rozš. 1977), Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. (1975), Přemysl Otakar II. Král český a zlatý. Král zakladatel a mecenáš (1993), Česká architektura v době posledních Přemyslovců (1994), Aristokratická sídla v období klasicismu (1999, ve spolupráci s I. Muchkou), Aristokratická sídla v období romantismu a historismu (2001). Je spoluatorem výpravné publikace katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (s J. Roytem, 2011). K Písku se vztahují publikace Hrad v Písku (1979), Jižní Čechy: Krajina, historie, umělecké památky (1974/1982) aj.

Použitá literatura:

  • Dvě stě let píseckého gymnázia. Písek: gymnázium Dukelských hrdinů, 1978, s. 186.
  • Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století. Praha: Agentura Kdo je kdo, 1998, s. 331.
  • Soukupová, Hana. Jiří Kuthan: V jižních Čechách jsem měl štěstí na dobré lidi. Písecký deník, 30. 11. 2012, č. 280, s. 9.
  • Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. Dr.h.c. [online] .Univerzita Karlova. Katolická fakulta, 2009 [cit. 5.9.201] Dostupné zde
  • Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. [online]  Univerzita Karlova. Ústav pro dějiny umění. [cit. 5.9.2011]  Dostupné zde
  • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jiří Kuthan [online]. c2010 [citováno 27. 06. 2011]. Dostupné zde

Obrazové přílohy:

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: