A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Klostermann Karel

Narození: 1848 Haag, Rakousko
Úmrtí: 1923 Štěkeň
Obor působení: spisovatel, středoškolský profesor
Působení: 19. a 20. století

Narodil se 13. 2. 1848 v rakouském Haagu, kde jeho otec působil jako lékař. Matka Charlotta Hauerová pocházela  z rodu bohatých šumavských sklářů Abele. Dětství prožil v Sušici, Žichovicích a ve Štěkni. Zprvu ho učila matka doma, potom chodil do  školy ve Stříbrných Horách. Gymnázium začal studovat v Písku (1857/1858). Bydlel v domě U Tří korun u profesora Babánka, který od ubytovaných studentů vyžadoval až  nepřiměřeně přísnou kázeň. Ve studiích pokračoval v Klatovech (1858-1861), kde ho vyučoval mj. spisovatel A. V. Šmilovský, a dokončil je v na píseckém gymnáziu (1861-1865).  Tentokrát bydlel u finančního úředníka Václava Beufleura v ulici spojující Velké nám. s tehdejším Floriánským. Jako oktaván se zamiloval do Růženky Fričové, jejich láska pokračovala ještě v době Karlových vídeňských studií, i když jí dívčini rodiče nepřáli. Klostermannovou  celoživotní láskou se stala Šumava, kde u příbuzných trávil od středoškolských let každé prázdniny.  Na přání svého otce se zapsal na medicínu ve Vídni (1865-1869), ale studium nedokončil.  Tím se ještě zhoršily vztahy mezi německy cítícím otcem a česky smýšlejícím Karlem. V letech 1870 – 1872 byl Karel Klostermann soukromým vychovatelem v Žamberku v rodině hospodářského ředitele. Zde také pokračoval ve studiu cizích jazyků. Postupně se naučil francouzsky, italsky, španělsky, anglicky, rusky, srbochorvatsky, polsky a rumunsky. Téměř rok pracoval v redakci vídeňského časopisu Wanderer, nakloněného českým zájmům, který však byl roku 1873 z finančních důvodů zastaven. Klostermann proto přijal místo suplenta na německé reálce v Plzni, kde pak vyučoval až do roku 1908, od roku 1878 jako řádný profesor francouzštiny a němčiny. Roku 1875 se oženil s Marií Carmine z německé rodiny císařského rady a celního správce v Plzni. Pomohl vystudovat svému nejmladšímu bratru Jakubovi, vychovával svou neteř Bedřišku a staral se o synovce Huberta.  Roku 1898 ovdověl a téhož roku se oženil se zámožnou vdovou po továrníku Juránkovi, která přivedla do manželství několik svých dětí.  Sňatkem se zlepšily Klostermannovy finanční poměry, nemusel již dávat soukromé hodiny a mohl se více věnovat literární činnosti, ve které pokračoval i po odchodu do penze roku 1908.  Poslední roky života trávil v Plzni a na léto jezdil do milované Štěkně, kde 16. 7. 1923 zemřel. Pohřben byl však na plzeňském svatováclavském hřbitově. Do literatury vstoupil v polovině 80. let 19. století črtami a fejetony. Zprvu psal německy, ale brzy začal publikovat výhradně česky.  V prózách ze šumavského prostředí objevil pro soudobou českou literaturu doposud neznámou oblast česko-bavorského pomezí s velkorysou přírodní scenérií a svéráznými obyvateli (romány: V ráji šumavském – 1893, Ze světa lesních samot – 1894, Skláři – 1897, Kam spějí děti – 1901, Ecce homo – 1915, povídkové soubory: V srdci šumavských hvozdů – 1896, Pošumavské rapsódie – 1908 a další). V pozdějších letech se pokusil o vylíčení jiného prostředí  – značné obliby dosáhl román Mlhy na Blatech (1909), vystihující charakterové rysy jihočeského selství a zvláštnosti jihočeského kraje. Z jeho vlastních zkušeností středoškolského učitele vychází román Suplent (1913). Mládeži byla určena kniha povídek Robinson na Otavě (1911). Své zážitky ze studií v Písku vypravuje v knize Červánky mého mládí. Ze souboru Urvané listy je povídka Na cestě k domovu (z Písku k rodičům do Kašperských Hor). Ve vzpomínce Na útěku píše, jak prchal se svými druhy z Vídně ohrožené Prusy do Písku. V humorné povídce Dvě gardy ( v Pošumavských rapsódiích) oživil krátkou neslavnou historii písecké a strakonické gardy r. 1848. V kalendáři Národní politiky z roku 1920 uveřejnil vzpomínku Revoluce v Písku, ve které zachytil obrázek maloměstské písecké společnosti v 60. letech 19. století.

Použitá literatura:

Literatura:
 • Kotalík, Josef. Písek a Písecko v literatuře. Písek: Okresní lidová knihovna, 1966, s. 23-24.
 • Lexikon české literatury. 2.díl, H-L. Praha: Academia, 1993, s. 729 – 731.
 • Literární atlas československý. 2. díl. Praha: Prometheus, 1934, s. 74 – 75.
 • Pravda, Rudolf. Karel Klostermann byl básníkem Šumavy a také Otavy. Listy Písecka, 25. 7. 1998, roč. 7, č. 172, s. 9.
 • Regal, Max. Život a dílo Karla Klostermanna. Praha: Vilímek, 1926.
 • Slovník spisovatelů. Praha: Čs. spis., 1964, s. 229-230.
 • Štěkeň a Karel Klostermann.Sest. J. Voldán. Štěkeň: MNV, 1968.
 • Votava, Karel. Čtyři typy slavných studentů píseckého gymnasia. Karel Klostermann. In: Stosedmdesát let píseckého gymnasia. Písek: Státní reál. gymnasium, 1948. S. 69-70.
 • Karel Klostermann a jeho Růže. Otavan, 26. 9. 1923, roč. 7, č. 8-9, s. 133.
 • Wikipedie.  Dostupné zde
 • K. Klostermann. Dostupné zde
 • Kohoutí kříž. Dostupné zde
 

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: