A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Kučera Vlastimil

Narození: 1924 Vráto u Českých Budějovic
Obor působení: pedagog, autor učebnic
Působení: 20. a 21.století

Dne 24. srpna 1924 se v obci  Vráto u Českých Budějovic narodil  Vlastimil Kučera, pozdější lesní inženýr, emeritní profesor středních lesnických škol v Trutnově (1955-1962) a v Písku (1963-1987, 1990-1997), autor a spoluautor 18 středoškolských učebnic ochrany lesů, lesnické zoologie, myslivosti, přidružené výroby, překladatel odborných publikací z němčiny a francouzštiny, průkopník zahraničních exkurzí na SLŠ Trutnov a SLŠ Písek, průkopník zalévání přírodnin do průhledného metylmetakrylátu.
Po maturitě na reálném gymnáziu v Českých Budějovicích (1935-1943) byl v roce 1943 přijat do 3. ročníku Vyšší lesnické školy (VLŠ) v Písku, kterou po povinné předškolní lesnické praxi a totálním nasazení jako dřevorubec úspěšně ukončil maturitou na VLŠ v Písku roku 1946. Od roku 1946 do 1948 vykonal 2letou povinnou vojenskou službu včetně 3měsíčního bojového nasazení proti banderovcům ve slovenských horách. V letech 1948-1955 pracoval v různých funkcích jako laborant, řidič a posléze vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu ochrany lesů v Praze pod vedením Dr. Ing. Aug. Kalandry. Zde měl jedinečnou příležitost studovat po katastrofálním suchu v r. 1947 hmyzí škůdce i houbové choroby. V té době v denním studiu vystudoval Lesnickou fakultu ČVUT v Praze (1949-1953) a zároveň pracoval na katedře prof. Ant. Pfeffera. Při poradách o leteckých ochranářských akcích poznal osobně prof. Julia Komárka, prof. O. Farského, Ing. B. Piwetze, Dr. El. Novákovou ad. Posléze se věnoval učitelství. Pedagogickou dráhu zahájil dne 15. 2. 1955  na Lesnické technické škole v Trutnově, kde  uplatnil své teoretické i praktické znalosti a zde vyučoval lesnickou zoologii, ochranu lesů,  přidruženou lesní výrobu a kde se stal propagátorem a průkopníkem výroby učebních pomůcek, tzn. zalévání  květin a hmyzu do průhledného metylmetakrylátu. Na SLTŠ Trutnov skončil činnost k 31. 8. 1962 a přešel krátce na LOU Obora-Kněžičky a konečně se vrátil jako středoškolský profesor na domácí SLTŠ Písek, kde od roku 1963 do 1987 a 1990-1997 vyučoval ochranu lesa a přírodního prostředí, lesnickou zoologii, přidruženou lesní výrobu a po listopadu 1989 i německý jazyk.
Jako vynikající pedagog je autorem a spoluautorem 17 vydání učebnic v českém a slovenském jazyce (1966-2003), a to ochrany lesů, lesnické zoologie (vedoucí autorského kolektivu), myslivosti, přidružené lesní výroby, příručky Nové směry v lesním hospodářství. Jeho bibliografie publikovaných prací za léta 1949- květen 2012 eviduje 75  bibliografických záznamů. Z poslední doby jsou důležité jeho překlady z němčiny Amannových oblíbených  lesnických příruček Hmyz v lese (1995) a k tisku připravil atlas Savci a studenokrevní v lese  a  Ptáci v lese (2003, v současné době nevydané). Ing. Vl. Kučera inicioval a vedl kolektiv pedagogů písecké SLŠ při budování naučné stezky ve školním polesí Hůrka (15 tabulí, 2 odpočívadla v podobě hřibů, 1985-86). Podílel se na  navazování odborných styků s německými a rakouskými lesnickými školami a fakultami i s Ústavem pro vzdělávání pracovníků v lesnictví v Gmundenu v Rakousku, jehož výsledkem je každoroční týdenní praxe 13 žáků školy a 2 pedagogů v překrásné alpské přírodě.
Po roce 1968 se Ing. V. Kučera snažil uskutečnit svůj sen: vycestovat jako lesnický expert do některé rozvojové země Afriky. Vystudoval na Vědeckém lesnickém ústavu v Kostelci nad Černými lesy postgraduální čtyřsemestrální studium tropického a subtropického lesnictví zakončené písemnou závěrečnou prací a státní zkouškou z francouzštiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. KSČ však z kádrových důvodů jeho výjezd do zahraničí nepovolila. V posledních letech tento  agilní senior působil jako tlumočník a průvodce turistů z Německa a  Rakouska po celém Česku. Jako velmi výrazný lesnický odborník a vynikající pedagog vychoval stovky mladých i starších lesníků na lesnických školách v Trutnově a v Písku, kde dosud žije. Patří k českým lesníkům, kterým komunistický režim znemožnil plně rozvinout své vědeckovýzkumné a pedagogické schopnosti. I tak vykonal mnoho pro české střední lesnické školství, zejména písecké, i pro propagaci Československa.

Pro Čtení z Písku napsal PhDr. Jiří Uhlíř

Použitá literatura:

Další odkazy: