A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Durdík Tomáš

Narození: 1951 Praha
Úmrtí: 2012 Praha
Obor působení: archeolog, kastelolog, vysokoškolský pedagog
Působení: 20. a 21.století

Narodil se 24. ledna 1951 v Praze. V letech 1969 – 1974 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy archeologii a historii. Doktorát (PhDr.) získal r. 1976 (CSc. 1983, DrSc. 1995, docent 2002). Od roku 1971 pracoval v Archeologickém ústavu ČSAV (pak AV ČR). Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického a na Západočeské univerzitě v Plzni. Věnoval se zejména archeologii hradů (od povrchových průzkumů až po teoretické závěry o vývoji tohoto typu památek), architektuře, stavební historii a hmotné kultuře středověku a památkové péči. V 70. letech vedl výzkum na Pražském hradě. K jeho nejznámějším patří výzkumy hradů Týřov, Křivoklát, Jindřichův Hradec, Vimperk, Pořešín, Kamýk nad Vltavou, Zlenice, Orlík u Humpolce. Je autorem skoro 500 odborných studií a publikací. Jako nadšený popularizátor české historie napsal scénáře k televizním seriálům „Hrady obývané i dobývané“ (1991) a  „Štíty království českého“ (2007).  Výsledky práce archeologů a historiků zveřejňoval i formou expozic v muzeích („Středověk Rakovnicka“ – Rakovník, „Hrad v Písku“ – Písek aj.) či a hradech (např. „Křivoklát ve světle archeologických výzkumů“) a výstav („Středověké hrady v přemyslovském loveckém hvozdu“). Rozsáhlá byla i jeho činnost ve vědeckých a příbuzných organizacích (Společnost přátel starožitností, Stálá komise Ministerstva kultury ČR pro hodnocení kulturních památek, Nezávislá památková unie, Hlavní výbor České archeologické společnosti atd.). Byl členem českých i zahraničních vědeckých rad (vědecká rada Národního památkového ústavu, Europa Nostra, Comité permanent Castrum Bene aj.), expertem ICOMOS/UNESCO, členem poroty pro udělování ceny EU za ochranu evropského kulturního dědictví aj. Dále byl předsedou redakční rady Časopisu Společnosti přátel starožitností, členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče a editorem sborníku Castellologica Bohemica. V roce 2011 mu byla udělena prestižní mezinárodní cena Europa Nostra za mimořádné úsilí v péči o evropské kulturní dědictví, zejména za mimořádný přínos k výzkumu, zachování a ochraně hradů a opevnění v České republice (a bývalém Československu). Tomáš Durdík zemřel náhle 20. září 2012 v Praze.

Výběrová bibliografie: České hrady (1984) Chodský hrad v Domažlicích (1987) Hrad Zvíkov (1992) Královský hrad v Písku (1993) Hrady severních Čech (1993) Hrad Žebrák (1993) Hrad Okoř (1994) Encyklopedie českých hradů (1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2005) Hrady, hrádky a tvrze na Písecku (Durdík, T. – Kašička, F. – Nechvátal, B. 1995) Hrad Křivoklát (1997) Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě (1998) Encyklopedie českých tvrzí I., II., III. (spoluautor, 1998, 2000, 2005) Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (1992, 2000, 2009) Hrad Rabí (2000) Hrad Týřov (2001) Středověké hrady v Čechách a na Moravě (Durdík, T. – Bolina, P., 2001) Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Jižní Čechy. (Durdík, T. – Sušický, V., 2002) Rytíři svatého Jana a jejich hrad ve Strakonicích (Durdík, T. – Fibich, O,, 2011)

Použitá literatura:

  • Durdík, Tomáš. Královský hrad v Písku. Písek: Prácheňské muzeum, 1993.
  • Fröhlich, Jiří - Chvojka, Ondřej - Kovář, Daniel. Zemřel Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. In: Jihočeský sborník historický, 2012, č. 1, s. 403-405.
  • Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 1998. Písek: Prácheňské muzeum v Písku, 1999. ISBN 80-86193-00-4
  • Sklenář, Karel. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha: Libri, 2005, s. 151-152. ISBN 80-7277-253-8.
 
  • Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Tomáš Durdík [online]. c2012 [citováno 29. 10. 2012]. Dostupné zde
 
  • Zemřel Tomáš Durdík. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. [online] [citováno 29. 10. 2012]. Dostupný zde

Ukázky z díla autora:

Místa spjatá s autorem nebo jeho díly: